kërkimi i avansuar

Partnerët

Kerkomjekun.com është përkrahur dhe përkrahet nga këta partnerë


Current Articles | Categories | Search

AppDec

Web Development

Appdec, si një kompani lider në fushën e zhvillimit të aplikacioneve dhe webfaqeve, ofron zhvillimin e softuerit dhe bazave të të dhënave, për shumë fusha të biznesit dhe institucioneve. Ajo ka dhënë kontribut
të madh  në zhvillimin  e idesë dhe ka zhvilluar në tëresi infrastrukturën programuese të kësaj webfaqe.