kërkimi i avansuar

Partnerët

Kerkomjekun.com është përkrahur dhe përkrahet nga këta partnerë


Current Articles | Categories | Search

Ministria e Shëndetësisë

Qeveria e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë, si pjesë e Qeverise se Republikës së Kosovës, është e përkushtuar të ofroj shërbime cilësore shëndetësore në Kosovë. Ministria përmes përkrahjës së kerkomjekun.com dëshiron të promovoj transparencë dhe cilësi në mes ofruesve të shërbimeve shëndetësore.